دفاع آقای مهندس سیدحمیدرضا حیدری

آقای مهندس سیدحمیدرضا حیدری، دانشجوی ارشد آزمایشگاه بیومکاترونیک، دیروز از پایان‌نامه ارشد خود تحت عنوان «طراحی و کنترل فرآیند گرفتن اشیاء بوسیله پنجه رباتیک»، با نمره عالی دفاع کردند. ایشان ضمن انجام پروژه خود، بستر سخت‌افزاری را فراهم نمودند که در کنار مدل نرم‌افزاری که در آدامز توسعه دادند، توانست صحه‌گذاری خوبی بر نتایج روش کنترلی امپدانس-موقعیت در تماس نرم-نرم بین انگشتان و شیء نرم داشته باشد. حمیدرضا تاکنون یک مقاله در مجلات داخلی منتشر نموده است و مقاله دیگر او هم‌اکنون به مجلات تخصصی ارسال شده است و در حال داوری است. به ایشان صمیمانه تبریک می‌گوییم.